12. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - (Σ.Α.Ε)

(Automatic Control Systems - A.C.S)

 

1. Educational Automation Control

 

2. Robotics & Mechatronics

 

3. Industrial Engineering and Logistics