Σκληρόμετρα, Μηχανές εφελκυσμού - Θλίψης - Κάμψης, Ερπυσμού, Κόπωσης, Κρουσίμετρα

 

Σκληρόμετρα Shore A, Shore D

 

Συστήματα Θλίψης - Κάμψης Κονιαμμάτων & Σκυροδέματος
Κρουσίμετρα, Ανιχνευτές, Θερμοροόμετρα

 

Συσκευές Μέτρησης συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας

 

Συσκευές κάμψης πλακιδίων

 

Σύστημα Ολογραφίας, Σύστημα Τομογραφίας Λέιζερ, Ρωγμώμετρα, Παχύμετρα Υπερήχων,
Μετρητές Πάχους Επίστρωσης, Συσκευές Διννορευμάτων , Σύστημα X-Ray, Συστήματα ελέγχου Συρματόσχοινων

 

Ραδιόμετρα, Φασματοφωτόμετρα, Ιχνηλάτες Ίριδας (eye trackers),
Τρισδιάστατα (3D) Συστήματα Σαρωτών, Έγχρωμη Κάμερα Υψηλής Ανάλυσης

 

Διακριτού μήκους κύματος, Φασματοσκοπικά, Υπερύθρου

 

Γεννήτριες υδρογόνου, αζώτου, οξυγόνου κ.λ.π.

 

Μετρητές ταλαντώσεων(LSDV)

 

Εξοπλισμός Εδαφομηχανικής, Εξοπλισμός Σκυροδέματος, Εξοπλισμός Αντοχής Υλικών,
Εξοπλισμός Υδραυλικής, Βοηθητικός Εξοπλισμός, NDT Σκυροδέματος

 

12. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - (Σ.Α.Ε)

 

(Automatic Control Systems - A.C.S)

 

Εκπαιδευτικά Σ.Α.Ε., Ρομποτική & Μηχανοτρονική, Βιομηχανική Μηχ/για & Logostics
a

 

13. Συστήματα Ελέγχου της Μηχανικής Επιφανειακής

 

Συμπεριφοράς

 

(Mechanical Surface Testing Behaviour)


Scratch Tester, Wear Tester, colowear Tedster, Hardness Tester,
High Temperature Tribometer, scratch Tester Micro/Nano

a


14. Συσκευές Ελέγχου Βιοκαυσίμων


(Biofuel Control Apparatusses)

 

Συσκευή ελέγχου Biodiesel, Συσκευή ελέγχου Βιοαιθανόλης, σειρά φασματομέτρων
ελέγχου βιοκαυσίμων, Εργαστηριακές συσκευές ελέγχου οξειδωτικής σταθερότητας
καθαρού Biodiesel σε πετρέλαιο κίνησης

a