4. Σειρά Κρουσίμετρων Ελέγχου Σκυροδέματος

(Set of Test Hammers for Concrete Control)