Συσκευή Μέτρησης Συντελεστή Θερμικής

 

Αγωγιμότητας

(Thermal Conductivity Apparatus)

  • Επιτραπέζιου τύπου, κατάλληλη για μετρήσεις του Συντελεστού θερμοαγωγημότητας, θερμομονωτικών και Δομικών Υλικών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO 8302 κ.α. κατά την μέθοδο Guarded Hot Plate, με δυνατότητες μέτρησης τριών (3) διαδοχικών δοκιμών, (για κάθε δείγμα), σε τρεις (3) διαφορετικές θερμοκρασίες.
  • Τα θερμοκρασιακά λειτουργικά όρια των δοκιμών να είναι από 10°C έως 40°C (ή και –10°C έως 50°C), θερμοκρασιακής διαφοράς της περιοχής 5Κ έως 15Κ και για συντελεστή “λ” από 5-250mW/m·K (ή και 5-500mW/m·K επεκτεινόμενη ή και από 0.25-2W/m·K).
  • Διαστάσεις του υπό δοκιμή Δείγματος είναι κυμαινόμενες ανάλογα με τις ανάγκες του χειριστή.
  • Το σύστημα είναι εφοδιασμένο με σειρά παρελκομένων καθώς και με λογισμικό πρόγραμμα.