Σύστημα Τομογραφίας Λέιζερ

(Laser Shearography System)

 • Eργαστηριακό φορητό σύστημα μη καταστροφικού ελέγχου, βασισμένο στην αρχή της τομογραφίας λέιζερ, κατά τα διεθνή πρότυπα, ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου λογισμικού προγράμματος.
 • Είναι κατάλληλο για την ανίχνευση κρυφών ελαττωμάτων και ατελειών προσφύσεως, αποκόλλησης, αναδίπλωσης, χτυπημάτων, εγκλεισμού νερού, αστοχίας επιδιορθώσεων, ζημιών από ξένα αντικείμενα κ.α.
 • Έχει εφαρμογή σε αντικείμενα κατασκευασμένα από οποιοδήποτε υλικό όπως πλαστικό, ξύλο, μέταλλο, αφρώδη υλικά και ελάσματα  ακόμη και περίπλοκων σύνθετων υλικών.
 • Η μέθοδος ελέγχου δεν χρήζει επαφής του συστήματος με το προς εξέταση δείγμα, ούτε και ανάγκης προετοιμασίας της επιφάνειας ελέγχου.
 • Διαθέτει άμεση απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε Η/Υ.
 • Ο αισθητήρας είναι υψηλής ανάλυσης αποτελούμενος από συστοιχία λέιζερ, κάμερα CCD και οπτικές διατάξεις φωτισμού.
 • Το σύστημα διέγερσης του δείγματος δύναται να είναι θερμικό, δονητικό, εφαρμογής κενού ή πίεσης, ικανό να προκαλέσει την άμεση και ισχυρή απόκριση των ελαττωμάτων του δείγματος, ακόμη και στην περίπτωση μονολιθικών δομών μεγάλου πάχους.
 • Προαιρετικά, το σύστημα συνοδεύεται από δείγμα κατάλληλα σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς επίδειξης με ενσωματωμένα τεχνητά ελαττώματα, διεγειρόμενα με εφαρμογή πίεσης με αντλία χειρός.
 • Ελάχιστο μέγεθος δείγματος: 20x30cm.
 • Μέγιστο μέγεθος δείγματος: ~1m2 (ανάλογα με τη συστοιχία λέιζερ).
 • Τυπικός χρόνος εξέτασης του δείγματος: 30s
.